ไก่ชน

พรบคุ้มครองไก่ชน พร้อมแนวทางปฏิบัติ

พรบคุ้มครองไก่ชน

พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ไม่ได้ระบุถึงไก่ชนเป็นการเฉพาะ แต่ได้ครอบคลุมถึงสัตว์ทุกชนิด รวมถึงไก่ชนด้วย ดังนั้น การกระทำใดๆ ที่เป็นการทารุณกรรมไก่ชนก็ถือเป็นความผิดตามกฎหมายนี้เช่นกัน มาตรา 20 ของพระราชบัญญัตินี้ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งการกระทำที่เป็นทารุณกรรมสัตว์นั้น หมายถึง การกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด ทรมาน หรือทุกข์ทรมานแก่สัตว์โดยไม่จำเป็น โดยไม่คำนึงถึงชนิด พันธุ์ ขนาด เพศ หรืออายุของสัตว์

การกระทำที่เป็นทารุณกรรมไก่ชน

ตัวอย่าง การกระทำที่เป็นทารุณกรรมไก่ชน ได้แก่

 • การทรมานร่างกายไก่ชน เช่น การตี การกระทําให้บาดเจ็บ การกักขังในกรงที่คับแคบ
 • การทรมานจิตใจไก่ชน เช่น การปล่อยให้ไก่ชนอดอาหาร อดน้ำ อดนอน
 • การใช้สารเคมีหรือยาที่ผิดกฎหมายกับไก่ชน
 • การเลี้ยงไก่ชนเพื่อนำไปต่อสู้กัน (ได้มีการเปลี่ยนแปลง)

การกระทำเหล่านี้ถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 และผู้ที่กระทำความผิดอาจได้รับโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับไก่ชน

นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับไก่ชน เช่น

 • พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ห้ามมิให้ผู้ใดล่า ครอบครอง หรือค้าขายไก่ชนที่เป็นสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง
 • พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ห้ามมิให้มีการเล่นการพนันชนไก่

หากพบเห็นการกระทำที่เป็นทารุณกรรมไก่ชน สามารถแจ้งเบาะแสไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือตำรวจ

แนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ไก่ชนได้รับสวัสดิภาพที่ดี

ต่อไปนี้เป็น แนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ไก่ชนได้รับสวัสดิภาพที่ดี

 • เลี้ยงไก่ชนในกรงที่มีขนาดเหมาะสมกับจำนวนไก่ชนและลักษณะการเลี้ยง
 • ดูแลให้ไก่ชนได้รับอาหาร น้ำ อากาศบริสุทธิ์ และแสงแดดอย่างเพียงพอ
 • ป้องกันไม่ให้ไก่ชนได้รับอันตรายจากสัตว์อื่นๆ
 • ตรวจสุขภาพไก่ชนอย่างสม่ำเสมอ
 • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับไก่ชน
 • เลี้ยงไก่ชนอย่างมีเมตตากรุณา

การปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ จะช่วยให้ไก่ชนได้รับสวัสดิภาพที่ดี และมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีความสุ

กฎหมายยอมรับการชนไก่

1. ผู้ขออนุญาตจะต้องเป็นผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่สำหรับเล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลา หรือชนสัตว์ประเภทนั้น ๆ แล้วเท่านั้น

2. มท. มีนโยบายควบคุมวันอนุญาตเล่นพนันชนไก่ได้เดือนละไม่เกิน 3 วัน เฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ สัปดาห์เว้นสัปดาห์เท่านั้น

ติดตามเรื่องไก่ชนเพิ่มเติมได้ที่  :: สายพันธุ์ไก่ชน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม :: การฝึกไก่ชน

เครดิต :: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

เรื่องไก่ชนที่น่าสนใจ